Nadja Grbić je lingvistka, slavistka a držiteľka doktorátu zo sociolingvistiky. Počas štúdia pracovala na výskume multilingvalizmu v ranom detstve. V roku 1989 sa zamestnala ako odborná asistentka na Katedre translatológie Univerzity v Grazi a v roku 1994 získala postavenie vedeckej pracovníčky. Do dnešného dňa má na konte dvanásť národných a medzinárodných vedeckovýskumných projektov v hodnote 1,6 milióna eur, ktoré sa okrem iného týkali tlmočenia a lexikografie posunkovej reči. Na katedre translatológie vytvorila a založila prvý denný študijný program pre tlmočníkov posunkovej reči, a to v čase, keď podobné programy vo všeobecnosti existovali len na katedrách so zameraním na lingvistiku, sociálnu prácu či zdravotníctvo.

V roku 2017 obhájila v odbore translatológia docentúru, pričom jej habilitačná práca sa zameriavala na históriu tlmočenia posunkovej reči v Rakúsku a skúmala, ako toto povolanie vzniklo a vyvíjalo sa. Navrhla nový model profesionalizácie a typológiu tlmočníckych podujatí, pričom zmapovala profesionálnu aj neprofesionálnu prax. Predmetmi jej výskumu doteraz boli: rodová problematika v preklade, formovanie literatúry európskeho juhovýchodu prostredníctvom prekladov v období romantizmu a v povojnovej Juhoslávii, koncept kvality tlmočenia, hraničné stratégie práce s tlmočením posunkovej reči, komunitárne tlmočenie, profesionálne versus amatérske tlmočenie, história vedy o preklade a tlmočení a scientometria, ktorá u nej v poslednom čase podnietila záujem o konštruktívnu povahu konceptu prekladu/tlmočenia v rôznych disciplínach. Do roku 2012 bola recenzentkou časopisu Translation Studies, ktorý vydáva Routledge a jeho editorkami sú Kate Sturge a Michaela Wolf. Ako spolueditorka sa podieľala na publikácii Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. Nadja Grbić sa okrem vedy venuje aj prekladu z bosniančiny, chorvátčiny a srbčiny do nemčiny. V súčasnosti na Univerzite v Grazi vedie Katedru translatológie.