Daniel Gile pôvodne vyštudoval matematiku, neskôr ukončil doktorandské štúdium japončiny (1984) a lingvistiky (1989). Vo svojom výskume sa venuje problematike transferu informácií pri simultánnom tlmočení, didaktike tlmočenia a prekladu a kognitívnym procesom prebiehajúcim v konferenčnom tlmočení. Počas kariéry vydal viac než 250 článkov, medzi jeho najuznávanejšie práce patrí dielo Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training (1995). Medzi jeho najznámejšie teórie patria model kapacitných nárokov a gravitačný model v tlmočení. Pôsobil ako univerzitný profesor na viacerých univerzitách vo Francúzsku a v Belgicku, momentálne zastáva funkciu emeritného profesora na Université Sorbonne Nouvelle v Paríži. Šesť rokov viedol spolok European Society for Translation Studies, kde je stále členom poradného výboru. Získal titul čestného profesora na Šanghajskej univerzite medzinárodných štúdií, bol hosťujúcim profesorom na  Guangdongskej univerzite zahraničných štúdií (2008-2011) a čestným členom Japonskej asociácie pre prekladateľstvo a tlmočníctvo. Je šéfredaktorom CIRIN Bulletin, redaktorom periodika Interpreting, členom redakčnej rady periodika Target (vydavateľstvo John Benjamins) a figuruje vo viacerých redakčných radách ďalších translatologických periodík. Popri akademickej kariére sa aktívne venuje prekladu vedeckých a technických textov a konferenčnému tlmočeniu.