Názov a podnázov: Preklad, tlmočenie a kultúra: staré dogmy, nové prístupy

Editori: Martin Djovčoš a Emília Perez

 

Obsah publikácie

Pripravovaná publikácia ponúkne výber najkvalitnejších inovatívnych výskumných prác z konferencie Preklad, tlmočenie a kultúra: staré dogmy, nové prístupy (?), ktorá sa konala v septembri 2018 v Nitre. Konferencie sa zúčastnili poprední rečníci z celej Európy, Spojených štátov amerických a Ázie, pričom hlavnými rečníkmi boli svetovo známi odborníci v oblasti translatológie Edwin Gentzler, Andrew Chesterman a Daniel Gile. Hlavná téma konferencie a tiež tejto publikácie – stret tradičných a nových prístupov k prekladu a tlmočeniu – je zameraná na teoretické, metodologické, empirické, ako aj paradigmatické tenzie a prieniky medzi rôznymi tradíciami v myslení o preklade a tlmočení. Tie možno skúmať nielen z generačného, ale aj geografického, sociokultúrneho a politického aspektu, s cieľom posilniť vzájomnú komunikáciu a poukázať na synergie medzi najnovšími výskumnými trendmi a už existujúcimi metodológiami a prístupmi. Koncept konfrontácie „starého“ a „nového“ sa v myslení o preklade objavuje často, avšak v rámci vedy o tlmočení, resp. preklade a tlmočení ako spoločnej disciplíne doposiaľ vnímame veľký bádateľský priestor. Editori publikácie vidia potenciál uvedeného tematického zamerania v prepojení na dynamický rozvoj disciplíny a potrebu odpovedať na požiadavky meniacej sa spoločnosti, ako aj v snahe preklenúť bariéry medzi praxou a výskumom v predmetnej oblasti.

Publikácia má tematické zameranie a hlavnými témami sú koncepty historizácie, kontextualizácie a/alebo rekontextualizácie vo vede o preklade a tlmočení. Prijímame preto návrhy príspevkov so zameraním na nasledujúce témy:

 

  • identita a hybridita prekladateľov, prekladov a vedy o preklade
  • preklad a interpretácia textov, ktoré prekračujú hranice žánru, typu textu a média
  • preklad a tlmočenie v meniacich sa kontextoch
  • teória, dejiny a kritika prekladu a tlmočenia: geografický, sociokultúrny a politický potenciál a limity
  • paradigmatické pnutie vo vede o preklade a tlmočení

 

 

 

Termín na predkladanie návrhov príspevkov: do 28. novembra 2019

Kontaktná osoba: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Návrhy príspevkov by mali byť predložené v anglickom jazyku a v prípade potreby by mali prejsť korektúrou rodeným hovoriacim. Odporúčaný rozsah je 400-500 slov vrátane bibliografických odkazov. Anonymizované návrhy príspevkov prejdú prísnym výberom. Oznámenie o akceptácii Vášho návrhu príspevku dostanete v krátkom čase po ukončení recenzného konania, najneskôr však 14. decembra 2019. Predpokladaný termín vydania publikácie je jún 2020.