REGISTRÁCIA PRE NEPREZENTUJÚCICH ÚČASTNÍKOV OTVORENÁ

 

Preklad, tlmočenie a kultúra: staré dogmy, nové prístupy (?)
Nitra, 26 – 28. 9. 2018

Organizátor

 • Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave


Ciele konferencie

Translatológia. Obraty. Návraty. Posttranslatológia. Dejiny. Slonovinové veže. Prax. Didaktika. Preklad. Tlmočenie. Audiovizuálny preklad. Sprostredkovanie prekladu pre zdravotne znevýhodnených. Metodika. Technika... Za ostatných niekoľko dekád sa translatológia rozvetvila na rôzne disciplíny a subdisciplíny a k pomyslenému kmeňu neustále pribúdajú nové konáre. Dalo by sa konštatovať, že obsiahnuť aktuálny vývoj v celej jeho šírke nie je možné. Čo sa kedysi dalo chápať ako relatívne uzavretý odbor s pomerne úzkym kruhom odborníkov a odborníčok a viac-menej jednotnými metódami, založenými najmä na deskriptívnej paradigme, je dnes veľmi dynamickou a exponenciálne rastúcou disciplínou. Rýchly rozvoj translatológie by mohol poslúžiť ako vzorový príklad etablovania sa úspešnej akademickej disciplíny: za štyri desaťročia, odkedy sa odbor legitimizoval, rapídne narástla jeho vedecká infraštruktúra, vznikli nespočetné akademické a výskumné pracoviská, časopisy, asociácie a pod. Iste, aj náš odbor, podobne ako každé mláďa, prekonal a stále prekonáva detské choroby. Zrýchlený vývin disciplíny však tiež spôsobil, že rôzne prístupy, či, povedané Snell-Hornbyovej slovami, obraty a paradigmy, ktoré sprevádzali jednotlivé vývojové štádiá odboru, dnes do veľkej miery koexistujú a z hľadiska sebareflexie vedného odboru nás, zjednodušene povedané, privádzajú na križovatku: máme obhajovať uzavretú disciplínu alebo sa úplne otvoriť smerom k takzvanému posttranslatologickému veku? Zatiaľ existujeme vedľa seba, spoločne však zrejme nie. Dnes teda stojíme pred ontologickým problémom. Translatológia sa musí transformovať, aby dokázala držať krok s rozvojom ostatných disciplín, ktoré pružne (a kriticky) reagujú na meniaci sa svet. Kde sú však hranice transformácie? Čo si ponechať a čoho sa vzdať? Kde hranice otvárať a kde ich nechať zatvorené? Dajú sa vôbec staré pojmy redefinovať v nových kontextoch? A je to vôbec žiaduce? Ide o jeden odbor, alebo máme dočinenia s viacerými disciplínami, pričom všetky sa chcú volať rovnako? Treba brať do úvahy regionálne variácie vedy alebo kráčame k univerzálnej disciplíne, ktorá nepozná národné hranice? Konferencia Preklad, tlmočenie a kultúra: Staré dogmy (?) a nové prístupy (?) by chcela vytvoriť fórum, na ktorom sa o týchto problémoch bude diskutovať z viacerých uhlov pohľadu. Translatológovia a translatologičky rôzneho zamerania a z rôznych geografických a kultúrnych kútov sveta sa stretnú s praktikmi a praktičkami, pričom veríme, že práve konfrontácia divergentných postojov prinesie nové odpovede. Ľudia z praxe sa napriek úctyhodnej ceste, ktorú má náš odbor za sebou (hoci neraz oprávnene), pýtajú akademikov: načo? Cieľom konferencie je zmapovať súčasný stav disciplíny, identifikovať nedostatky odboru a praxe a uvažovať nad tým, či dokážeme naplniť potreby, ktoré prináša dnešný svet. Lebo praktiky a názory čias minulých už nestačia – alebo áno?

Budú nás zaujímať predovšetkým nasledujúce tematické okruhy

 • Audiovizuálny preklad a dostupnosť médií
 • Spoločenské a profesijné postavenie prekladateľov a tlmočníkov
 • Dejiny prekladu a kritika prekladu
 • Nové prístupy k vyučovaniu a výskumu tlmočenia
 • Umelecký preklad v digitálnom veku
 • Interpretácia umeleckých textov v meniacich sa kontextoch
 • Na rozhraní. Preklad a interpretácia textov, ktoré narúšajú žánrové, druhové a mediálne hranice
 • Preklad v praxi
 • Súčasný vývoj v korpusovej translatológii
 • Potenciál a hranice strojového a počítačom podporovaného prekladu
 • Inovatívne vyučovacie metódy v preklade a tlmočení
 • Identita a hybridita prekladateľov, prekladov a translatológie

Hlavní rečníci

 • Edwin Gentzler, emeritný profesor, Univerzita v Massachusetts, Amherst (USA)
 • Andrew Chesterman, emeritný profesor, Helsinská univerzita (Fínsko)
 • Daniel Gile, emeritný profesor, Parížska univerzita III: Sorbonne Nouvelle (Francúzsko)

Miesto konania konferencie


Nitra, priestory Študentského domova UKF Nitra, Ul. B. Slančíkovej 1, 94901.

 

Rokovacie jazyky

Konferencia bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku. Vybrané príspevky z konferencie však budú uverejnené v angličtine. Abstrakty zasielajte v angličtine.

Abstrakty (200 – 300 slov v angličtine) treba zaslať do 10. 4. 2018 na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Informácia o prijatí príspevku: 10. 5. 2018

 


Konferencia je výstupom projektu VEGA č. 2/0200/15 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom a projektu VEGA č. 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte a translácii.