Počas konferencie sa bude konať niekoľko workshopov a diskusií týkajúcich sa prekladateľskej a tlmočníckej praxe. Diskusie budú bezplatné (pre účastníkov konferencie). Počet účastníkov na workshopoch bude obmedzený. Kompletný zoznam workshopov zverejníme do 7. mája 2018.

 

WORKSHOP EXTRA – AUDIOKOMENTÁR: OD VIZUÁLNEHO K VERBÁLNEMU
Workshop vedie Dr. Joel Snyder, predseda Audio Description Associates, LLC (USA)
a riaditeľ projektu Audio Description Project, iniciatívy Americkej rady pre nevidiacich

Tento workshop zameraný na audiokomentár poskytne prehľad základných pravidiel audiokomentára „Fundamentals of Audio Description" (vyvinutých Dr. Snyderom) a priblíži situáciu v oblasti dostupnosti médií, pričom sa pozornosť bude venovať najmä osobám so zrakovým postihnutím. Audiokomentár predstavuje preklad obrazov do slov—vizuálne sa stáva verbálnym—a sprístupňuje širokú škálu médií i foriem umenia (televízia, film, múzické umenia, múzeá), ktoré kultúru vytvárajú.
Výsledky:
V závere workshopu si účastníci osvoja poznatky týkajúce sa:

  • toho, kto sú „nevidiaci”
  • histórie audiokomentára
  • aktívneho videnia / vizuálnej gramotnosti
  • osvojenia si zručností koncentrácie a pozorovania
  • umenia „editovať" to, čo vidíme
  • vytvárania významov hovoreným slovom

Ďalšie informácie:
Workshop trvá 120 minút a registračný poplatok je vo výške 50 EUR. Túto sumu možno uhradiť spolu s registračným poplatkom alebo samostatne pri registrácii v prvý deň konferencie. Registrovať sa písomne je potrebné do 30. júna 2018 na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Počas workshopu bude zabezpečené simultánne tlmočenie do slovenského jazyka.

 

Workshop 1
Čo môže prekladateľom ponúknuť slobodný softvér?
(Miloš Švantner)

Slobodný a otvorený softvér v súčastnosti vyzdvihujú najväčšie IT spoločnosti a používajú ho firmy aj štátne organizácie. Jeho význam a obľúbenosť za posledné roky vzrástli. Dokonca aj Európska komisia odporúča využívať otvorený softvér a štandardy. Zistite, čo je slobodný a otvorený softvér. Prečo je dôležitý a čo môže ponúknuť prekladateľom? Získajte praktické skúsenosti s nástrojmi určenými pre prekladateľov.

Workshop odporúčame: praktikom, vyučujúcim a študentom prekladateľstva.

 

Workshop 2
Súčasné jazykové technológie pre profesionálnych lingvistov
(Dragoș Ciobanu)

Workshop sa zameriava na najnovšie trendy a integráciu celej škály užitočných technológií vrátane počítačom podporovaného prekladu (CAT), automatického rozpoznávania reči (ASR), korpusovej lingvistiky, strojového prekladu (MT) a editovacích nástrojov na príkladoch z praxe. Na konci workshopu budú mať účastníci lepší obraz o ideálnej kombinácii technológií na to, aby vyhovovali ich osobným potrebám.

Workshop odporúčame: praktikom a študentom prekladateľstva

Bio: Dr Dragoș Ciobanu pôsobí v Centre translatológie na University of Leeds. Špecializuje sa na nástroje počítačom podporovaného prekladu (CAT), postupy kolaboratívneho prekladu a používanie automatického rozpoznávania reči (ASR) v pracovných postupoch profesionálnych lingvistov. Spolupracuje s poskytovateľmi jazykových služieb z celého sveta a od roku 2013 zaškoľuje vedúcich pracovníkov prekladateľských oddelení a lingvistov na seniorských pozíciách z inštitúcií EÚ a OSN ako používať nástroje CAT, ASR a nástroje korpusovej lingvistiky efektívnejšie.

 

Workshop 3
Výučba prekladateľských technológií
(Dragoș Ciobanu)

Tento workshop sa zameriava na mnohé prvky, ktoré sú súčasťou využívania prístupov založených na projektoch vo výučbe prekladateľských technológií: výber nástrojov výučby, navrhovanie realistických a podnetných projektov, hľadanie projektových partnerov, výber zdrojových materiálov, prideľovanie úloh študentom, sledovanie pokroku študentov, hodnotenie študentských výkonov (vyučujúcim i kolegami) a poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby. Účastníci navyše uvidia, ako možno psychometrické testovanie a analýzu sociálnych sietí (SNA) využiť na dôkladnejšiu prípravu študentov na trh jazykových služieb.

Workshop odporúčame: vyučujúcim prekladu

 

Workshop 4
Výučba audiovizuálnych prekladateľov
(Alina Secară)

Tento workshop predstaví špecifiká rôznych typov audiovizuálneho prekladu. Dôraz kladie na zručnosti, technológie a zdroje využívané v danej oblasti, pričom kombinuje výučbovú prax s komerčnou realitou.

Workshop odporúčame: vyučujúcim prekladu, študentom a praktikom

Bio: Dr Alina Secară je riaditeľkou Centra translatológie na University of Leeds, kde vyučuje titulkovanie, titulkovanie pre nepočujúcich a počítačom podporovaný preklad. Je tiež divadelnou titulkárkou na voľnej nohe akreditovanou organizáciou Stagetext. Spolupracuje na výrobe titulkov pre nepočujúcich a osoby so sluchovým postihnutím s divadlami v celom Spojenom kráľovstve. V súčasnosti sa spolupodieľa na riadení prínosu Leeds do projektu DigiLing (2016-2019, http://www.digiling.eu/ ) financovaného EÚ s cieľom vytvoriť e-learningové zdroje pre digitálnych lingvistov.

 

Workshop 5
Technológia digitálneho pera a výučba tlmočníkov
(Aneta Mandysová)

Stále viac vyučujúcich konzekutívneho tlmočenia hlási vo výučbe používanie technológie smartpen. Cieľom tohto workshopu je predstaviť technológiu digitálneho pera, možnosti jej využitia pri nácviku tlmočníckej notácie, jeho výhody i nevýhody a spätnú väzbu zo strany študentov. Workshop zahŕňa prezentáciu pedagogickej využiteľnosti technológie digitálneho pera v konzekutívnom tlmočení, názory študentov a samotnú demonštráciu jej využitia.

Workshop odporúčame: vyučujúcim a študentom tlmočenia

 

Workshop 6
Ako si na preklade beletrie nevylámať zuby
(Katarína Slivková)

Preklad beletrie má tak ako rôzne iné druhy prekladu svoje špecifiká. Vyžaduje si dôslednosť, tvorivý prístup, ale najmä cit pre jazyk. Na prekladateľa pri ňom číha množstvo nástrah. Zistite, ako sa s nimi popasovať a ako sa vyhnúť najčastejším chybám. Nahliadnite do redaktorského procesu a vyskúšajte si učesať text krátkeho úryvku.

Worshop odporúčame: účastníkom s aktívnou znalosťou slovenského jazyka, najmä študentom prekladateľstva, začínajúcim prekladateľom a redaktorom

 

Workshop 7
Akademická pôda a fungovanie trhu: formovanie meniacich sa podmienok a príprava na ne
(SAPT – Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov)

Je možné, aby univerzity držali krok s meniacimi sa požiadavkami na trhu s prekladom a tlmočením? A je možné zachovať akademický charakter výučby prekladateľov a tlmočníkov a zároveň pripravovať absolventov na trhové podmienky? Sú absolventi skutočne pripravení na prax a aké by mali byť ich pracovné štandardy? A čo profesionálny marketing, profesijná etika a status prekladateľa a tlmočníka? Workshop poskytne účastníkom základné usmernenia na základe odporúčaní klientov, profesionálnych prekladateľov/tlmočníkov a ich asociácií.

Workshop odporúčame: účastníkom s aktívnou znalosťou slovenského jazyka, najmä študentom translatológie, vyučujúcim, začínajúcim prekladateľom a tlmočníkom

 

Diskusia 1
Technológie v prekladateľskom priemysle a príprava budúcich prekladateľov – perspektívy, výzvy, riešenia

 

Používanie čoraz širšieho spektra prekladateľských technológií otvára niekoľko otázok nielen v prekladateľskej praxi, ale aj vo výučbe. Ako pristupovať k výučbe strojového a počítačom podporovaného prekladu, aby sme pripravili budúcich prekladateľov na požiadavky trhu? Mali by sa v akademickom prostredí vyučovať aj systémy na správu prekladov a obsahu? Aké výzvy predstavujú technológie budúcnosti pre prekladateľskú prax a ako k nim pristupovať v rozličných kontextoch?

Diskusiu budú viesť zástupcovia akademickej sféry, profesionálni prekladatelia, zástupcovia trhu a Generálneho riaditeľstvo pre preklad EK. Prebiehať bude v angličtine/slovenčine so simultánnym tlmočením do oboch jazykov.

 

Diskusia 2
Dochádza translatológii dych? K potenciálu post translatológie


Translatológia sa v poslednej dobe zásadne triešti a rozvíja. Vzniká toľko subdisciplín, že je pomaly
nemožné podrobne sledovať vývoj vo všetkých jej oblastiach. Môžeme teda ešte stále hovoriť
o jedenej disciplíne? Dokáže deskriptívna translatológia poskytnúť metodické odpovede na aktuálne
otázky prekladu? Práve týmto otázkam sa budeme venovať počas diskusie s jednými
z najprestížnejších translatológov súčasnosti zastupujúcich klasickú translatológiu ale aj post
translatológiu.

 

Discussion 3
Zatieni záujem o komunitné tlmočenie konferenčných tlmočníkov?


Z angličtiny sa stala lingua franca a napriek tomu, že toto tvrdenie môže vyznievať ako klišé, táto
skutočnosť ovplyvňuje prácu konferenčných tlmočníkov každý deň. Zároveň však sledujeme ako svet
zažíva veľké migračné vlny a ľudia, ktorí k nám prichádzajú neraz nedostávajú adekvátnu pomoc.
Práve preto považujeme úlohu komunitných tlmočníkov za mimoriadne dôležitú. Výskum v tejto
oblasti napreduje veľkou rýchlosťou, no napriek tomu krajiny ako napríklad Slovensko majú o tejto
problematike len málo informácií. Zatieni postupne komunitné tlmočenie to konferenčné z hľadiska
spoločenského aj výskumného? Aká bude úloha komunitných tlmočníkov v Európe a vo svete? Na
tieto otázky sa pokúsime hľadať odpovede s najprestížnejšími svetovými odborníkmi na teóriu a prax
tlmočenia.