Návrat k človeku v preklade, tlmočení
a translatológii

O konferencii

Ciele konferencie

Koncom 20. storočia Mikhail Epstein vyzýval k návratu humánneho princípu do humanitných vied. Tento bachtinovský obrat by v jeho chápaní umožnil paradigmám 20. storočia, ktoré pripisovali „zdroje nášho konania odľudšteným, neosobným štruktúram, ktoré sa cez nás hlásia k slovu“ (1999, 113), vymaniť človeka z rigidnej determinovanosti a umožnil by mu znova si privlastniť odcudzené motivácie svojho konania tak, že ich uchopí ako „nevyhnutnú inakosť, ktorá je inherentnou súčasťou ľudského sebauvedomenia“ (113). Epsteinova predstava humanocentrického výskumu by zahŕňala poznatky, ktoré do humanitných vied priniesli také myšlienkové systémy ako je psychoanalýza, semiotika a (post)štrukturalizmus, no zároveň by sa pokúsila prekročiť štruktúrnu predurčenosť ľudského konania. Návrat k humánnemu, ktorý dnes translatológia potrebuje, však nemá byť návratom k sebastrednému antropocentrizmu – ide skôr o vytváranie, konštituovanie prístupov, ktoré by tlmočnícke a prekladateľské aktivity zviditeľnili ako dynamickú silu s potenciálom tvarovať svet.

Výzvy, ktoré dnes so sebou prináša globalizácia, nemožno redukovať na diskusie o budúcnosti translatológie – bezprecedentný pohyb ľudí a myšlienok, ktorého sme dnes svedkami, si vyžaduje neodkladnú reakciu zo strany našej komunity, ktorá je akiste viac ako iné disponovaná spájať kultúry a prenášať myšlienky.

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor odborníkom a odborníčkam z rôznych oblastí translatológie na to, aby prispeli k hlbšiemu pochopeniu ľudského faktora vo svojich subdisciplínach. Sme presvedčení o tom, že ľudský faktor je nevyhnutné brať do úvahy vo všetkých odvetviach translatológie – či už ide o reflexiu prekladových a tlmočníckych technológií, umeleckého a odborného prekladu, konferenčného tlmočenia, audiovizuálneho prekladu, komunitného tlmočenia, výchovy a vzdelávania budúcich prekladateľov/prekladateliek a tlmočníkov/tlmočníčok alebo iné sféry translatologického skúmania. Týmto sa preto obraciame na translatológov a translatologičky z rôznych častí sveta, aby sa podelili o svoje výskumy a náhľady na ľudské aspekty prekladateľskej a tlmočníckej profesie a jej výsledkov. Zvláštnu pozornosť by sme chceli venovať sociologickému faktoru a úlohe, ktorú „teória“ zohráva pri zviditeľňovaní praktikov a praktičiek v oblasti prekladu a tlmočenia a pri zlepšovaní ich spoločenského postavenia. A tu máme – v nadväznosti na Pyma (2014) – na mysli ľudí z mäsa a kostí, ktorí „krvácajú, keď ich pichneme“. Chceme otvoriť debaty o prekladateľoch/prekladateľkách a tlmočníkoch/tlmočníčkach nie ako o „jazykových strojoch“, ale ako o ľudských bytostiach, ktorými neprestávajú byť ani pri výkone profesie. Zaujímať nás tiež budú príčiny a dôsledky absencie prekladu a tlmočenia. Tie sú výrazné (najmä) v oblastiach ako je komunitné tlmočenie, ktoré čelí nedostatku tlmočníkov a tlmočníčok. V tejto oblasti sú azda najbezprostrednejšie badateľné výsostne ľudské dôsledky prekladateľskej/tlmočníckej činnosti.

Na konferencii radi privítame príspevky založené na kvantitatívnych výskumoch, aj podrobne zdokumentované prípadové štúdie a podnetné kvalitatívne výskumy. Veríme, že vďaka týmto dialogickým konfrontáciám sa nám podarí postihnúť to, ako (inštitucionálne a osobné) aspekty ľudského faktora ovplyvňujú preklad a tlmočenie a ako výsledky translačného konania spätne vplývajú na človeka v jeho sociálnych vzťahoch.

Uvítame príspevky, ktoré budú tému konferencie rozvíjať z nasledujúcich hľadísk:

 • komunitné tlmočenie
 • sociológia prekladu a tlmočenia
 • vytrhávanie prekladateľov a prekladateliek z anonymity
 • (de)humanizácia audiovizuálneho prekladu a prekladu v médiách
 • konzument/konzumentka a konzum v preklade a médiách
 • ľudský faktor v strojovom preklade a posteditácii
 • dôsledky neprekladania a netlmočenia v (trans)kultúrnych a ekologických vzťahoch
 • prekladatelia a prekladateľky umeleckej literatúry ako objekty a subjekty prekladu
 • umelecký preklad ako lakmusový papierik spoločenských zmien
 • umelecký preklad ako reflexia kultúrnych priorít
 • výučba prekladateľov/prekladateliek a tlmočníkov/tlmočníčok: medzi vzdelávaním a výcvikom
 • aktérstvo v dejinách prekladu

Výzva je však otvorená aj ďalším perspektívam.

Pracovné jazyky

Vaše príspevky privítame v angličtine a slovenčine. Pokiaľ chcete svoj príspevok preniesť v nemeckým, francúzskom, ruskom či španielskom jazyku, uveďte túto požiadavku v abstrakte. Vzhľadom na publikačné zámery však odporúčame, aby ste použili angličtinu. Abstrakty nám posielajte v anglickom jazyku.

Termín poslania návrhov príspevkov je 30. 9. 2020. Abstrakty v rozsahu 200 až 300 slov posielajte na registration@tic-conference.eu. Všetky budú anonymne posúdené dvoma členmi/členkami vedeckej rady konferencie.

O výsledku recenzného konania Vás budeme informovať v termíne do 20. 1. 2021.

V prípade, že by ste chceli vystúpiť v inom ako slovenskom alebo anglickom jazyku (nemčina, ruština, francúzština, španielčina), uveďte túto požiadavku v abstrakte. Organizačný výbor posúdi, či je možné zabezpečiť tlmočenie a o výsledku Vás bude informovať.

 
Čas vyhradený pre každého prednášajúceho je 20 minút. Účastníkom odporúčame, aby svoje príspevky nečítali.

Organizátori

 • Filozofická fakulta,
  Univerzita Mateja Bela,
  Banská Bystrica, Slovenská republika
 • Filozofická fakulta,
  Univerzita Konštantína Filozofa,
  Nitra, Slovenská republika
 • Filozofická fakulta,
  Prešovská univerzita,
  Prešov, Slovenská republika
 • Filozofická fakulta,
  Univerzita Komenského,
  Bratislava, Slovenská republika
 • Ústav svetovej literatúry,
  Slovenská akadémia vied,
  Bratislava, Slovenská republika

Vedecký výbor

Susan Bassnett (Univerzita vo Warwicku, Glasgowská univerzita)

Lawrence Venuti (Univerzita Temple, USA)

Jan Pedersen (Tlmočnícky a prekladateľský inštitút, Švédsko)

Andrew Chesterman (Helsinská univerzita)

Daniel Gile (ESIT)

Christopher Rundle (Bolonská univerzita, Manchesterská univerzita)

Jorge Díaz-Cintas (University College London)

Elena Di Giovanni (Maceratská univerzita)

Luc Van Doorslaer (Tartuská univerzita, Katolícka univerzita v Leuvene)

Franz Pöchhacker (Viedenská univerzita)

Carmen Valero Garcés (Alcalská univerzita)

Zuzana Jettmarová (Karlova univerzita)

Ivana Čeňková (Karlova univerzita)

Jitka Zehnalová (Univerzita Palackého v Olomouci)

Edita Gromová (Univerzita Konštantína Filozofa)

Daniela Müglová (Univerzita Konštantína Filozofa)

Zuzana Bohušová (Univerzita Mateja Bela)

Katarína Bednárová (Univerzita Komenského, Slovenská akadémia vied)

Mária Kusá (Slovenská akadémia vied)

Ján Gavura (Prešovská univerzita)

Markéta Štefková (Univerzita Komenského)

Organizačný výbor

Martin Djovčoš (Univerzita Mateja Bela)

Emília Perez (Univerzita Konštantína Filozofa)

Ivana Hostová (Ústav slovenskej literatúry SAV)

Pavol Šveda (Univerzita Komenského)

Mariana Bachledová (Univerzita Mateja Bela)

Matej Laš (Univerzita Mateja Bela)

Barbora Vinczeová (Univerzita Mateja Bela)

Ľubica Pliešovská (Univerzita Mateja Bela)

Miroslava Melicherčíková (Univerzita Mateja Bela)

Eva Reichwalderová (Univerzita Mateja Bela)

Anita Huťková (Univerzita Mateja Bela)

Anita Račáková (Univerzita Mateja Bela)

Marian Kabát (Univerzita Komenského)

Igor Tyšš (Ústav svetovej literatúry SAV)

Mária Koscelníková (Univerzita Konštantína Filozofa)

Jana Ukušová

Matej Martinkovič

Hlavní rečníci

Jan Pedersen

Lawrence Venuti

Susan Bassnett

Nadja Grbić

Naši sponzori

Ak si prajete finančne podporiť TIC 2020, kontaktujte nás a my vás budeme bližšie informovať. Sme vám k dispozícii, aby sme vytvorili balík, ktorý spĺňa vaše potreby. Neváhajte nám preto napísať na: tic2020banskabystrica@gmail.com.

Za podporu ďakujeme:

Osobitné poďakovanie patrí vedeniu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za ich organizačný a finančný prínos.

Organizátori by sa tiež chceli poďakovať Európskej komisii-Generálnemu riaditeľstvu za ich podporu a finančný príspevok v rámci programu seminára Translating Europe Workshop.

Konferenciu podporili:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

VEGA 2/0166/19 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III.

KEGA 026UMB-4/2019 Exaktná učebnica tlmočenia

VEGA 1/0431/19 Model ruskej literatúry na slovenskom knižnom trhu