Translation, Interpreting & Culture 2023

Virality and Isolation in the Era of Deepening Divides

Georganiseerd door

Organised by

Faculteit Letteren, Comenius Universiteit, Bratislava, Slowakije

Nederlandse Taalunie

Netwerk Vakvertalen en Tolken NEM – NVVT

Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava, Slovakia

Dutch Language Union

Network Translation and Interpreting NEM — NVVT

 

Doelstellingen

Objectives

Uit de vertaalbevraging van de NTU (2022) blijkt, dat er een grote navraag bestaat onder de afdelingen NEM en de studenten naar specifieke colleges vertalen en tolken, maar er ontbreekt de nodige infrastructuur, nascholingen voor docenten en voorbeelden van best practices. De ontwikkeling van deze faciliteiten moet op internationaal vlak plaatsvinden, om de expertise van concrete docenten internationaal te kunnen delen. Vak vertalen en tolken in en uit het Nederlands is een terrein, dat tot nu toe niet systematisch werd onderzocht, waardoor er data ontbreken voor het opmaken van een competentieprofiel van Neerlandici, die hun toekomst zien in deze sector van taaldiensten. Het competentieprofiel is nodig voor de ontwikkeling van leerlijnen, die gekoppeld zijn aan concrete beroepsprofielen van de vak vertalers en tolken (beëdigd vertaler, sociaal, tolk, conferentietolk, medisch, of technisch vertaler).

De sessie heeft tot doel om een platform te creëren voor didactici, vertalers en tolken met als werktaal Nederlands die buiten het Nederlands taalgebied actief zijn en interesse hebben voor het vertalen en

tolken in de werktaal Nederlands om van gedachten te wisselen over de voornoemde aspecten. Onderdeel van de sessie is ook een terminologische workshop met focus op terminologie van het arbeidsrecht voor juridische vertalers en studenten.

Tegelijkertijd vormt de sessie ook gelegenheid voor het ontstaan van Het Netwerk Vakvertalen en Tolken NEM. De reden voor de oprichting van het Netwerk is de behoefte om didactici, theoretici en beoefenaars van het vertalen en tolken met het Nederlands als werktaal samen te brengen om het professioneel vertalen en tolken vanuit en naar het Nederlands buiten het Nederlands taalgebied te ondersteunen. De kerngroep van het Netwerk-project wil op lange termijn een informatieportaal, communicatie- en uitwisselingsplatform en instrumenten voor levenslang leren creëren voor professionele vertalers en tolken, docenten tolken en vertalen Nederlands en studenten, die vergelijkbaar zijn met die voor literair vertalen. De eerste taak van dit netwerk zou kunnen zijn het profiel van tolken en vertalers in de verschillende landen in kaart te brengen. Uit dit profiel zou dan een competentieprofiel kunnen worden afgeleid, dat de basis zou vormen voor de ontwikkeling van een leerlijn professioneel vertalen en een leerlijn tolken, geïnspireerd op de leerlijn literair vertalen. Deze stappen zouden ook de basis kunnen vormen voor een later op te richten expertisecentrum voor professioneel vertalen en tolken, regelmatige nascholingen voor docenten en zomercursussen voor studenten. In lijn met deze doelstellingen willen we tijdens de sessie over de onderstaande onderwerpen met de collega´s overleggen.

The translation survey of the Dutch Language Union (2022) shows that there is a large demand for specific classes on translation and interpreting among the departments of NEM, and students, but the necessary infrastructure, training for lecturers, and examples of best practices are lacking. The development of these facilities must take place at an international level, to be able to share the expertise of specific lecturers internationally. Translating and interpreting into and from Dutch is an area that has not been systematically researched so far, which means there is no data to draw up a competence profile of translators and interpreters specialized in Dutch, who see their future in this sector of language services. The competence profile is necessary for the development of syllabi, which are linked to specific professional profiles of the profession of translators and interpreters (sworn translator, interpreter in social services, conference interpreter, medical or technical translator).

The purpose of the session is to create a platform for teaching, translators, and interpreters who work with Dutch, and who are active outside the Dutch language area and are interested in translating and

interpreting in Dutch to exchange views on the aforementioned aspects. Part of the session is also a terminology workshop with a focus on labour law terminology for legal translators, and students.

At the same time, the session is also an opportunity for the creation of the Netwerk Vakvertalen en Tolken NEM. The reason for the creation of the Network is the need to bring together teachers, theorists, and practitioners of translation and interpreting with Dutch as a working language to support professional translation and interpreting from and to Dutch outside the Dutch language area. The core group of the Network project aims to create an information portal, a communication and exchange platform, and lifelong learning tools for professional translators and interpreters, teachers of interpreting and translating Dutch, and students, similar to those for literary translation. The first task of this network could be to map the profile of interpreters and translators in different countries. A competence profile could then be derived from this profile, which would form the basis for the development of a syllabus inspired by the literary translation one (Expertisecentrum Literair Vertalen ELV). These steps could also form the basis for a later established centre of expertise for professional translation and interpreting, regular continuing training for lecturers, and summer courses for students. In line with these objectives, we would like to discuss the topics below with colleagues during the session.

 

Onderwerpen van de sessie

Topics of the session

Welkom zijn alle onderwerpen verbonden met vakvertalen en tolken in of uit het Nederlands in alle domeinen (technisch, juridisch, medisch ezv.) met inbegrip van het onderzoek naar de didactiek, curriculumontwikkeling, sociologie van het vertalen en tolken, vertaal- en tolktechnologie, vertaal- en tolkmarkt en de positie van de vertaler/tolk, zijn competenties, vaardigheden ezv.

Welcome are all subjects related to professional translation and interpreting into or from Dutch in all fields (technical, legal, medical, etc.) including research into the teaching, curriculum development, sociology of translation and interpreting, translation and interpreting technology, translation and interpreting market and the position of the translator/interpreter, their competencies, skills, etc.

Terminologische workshop

Terminological workshop

De workshop heeft tot doel om een aantal gekozen termen van het arbeidsrecht in het Nederlands te bestuderen en de al dan niet bestaande equivalenten in de doeltalen van de deelnemers vast te leggen (Hongaars, Italiaans, Pools, Slowaaks en Tsjechisch). Hiervoor wordt een corpus teksten bestaande uit het Arbeidswetboek en de samenhangende Europese wetteksten geanalyseerd.

De doelgroep zijn studenten, docenten en praktiserende vertalers die hun kennis over de arbeidsrechtelijke terminologie en terminologische equivalentie willen uitbreiden.

De workshop begint met een inleidende lezing en instructie in het Nederlands op basis waarvan de deelnemers ingedeeld worden in werkgroepen naar talencombinaties. De deelname is mogelijk ter plekke of online. De voorwaarde voor de fysieke deelname is de inschrijving voor de TIC conferentie volgens de instructie hieronder.

De deelnemers ontvangen een terminologiebank en voorbereidend materiaal op voorhand om zich voor de workshop te kunnen voorbereiden.

The workshop aims to study a number of chosen terms of labour law in Dutch and to record the equivalents, whether existing or not, in the target languages of the participants (Hungarian, Italian, Polish, Slovak, and Czech). For this purpose, a corpus of texts consisting of the Labour Code and the coherent European legal texts will be analysed.

The target group is students, lecturers, and practicing translators who want to expand their knowledge of labour law terminology.

The workshop starts with an introductory lecture and instructions in Dutch, based on which the participants are divided into working groups according to the language combinations. Participation is possible on-site or online. On-site participants are required to register for the TIC conference according to the instructions below.

The participants will receive a terminology database and preparatory material in advance to be able to prepare for the workshop.

Oproep voor papers en taalbeleid

Call for papers and language policy

De taal van de sessie is Nederlands, abstracts voor de Nederlandstalige sessie moeten in het Nederlands worden ingediend.

Deadline voor indiening is 31 mei2023. Stuur uw abstract (200 – 300 woorden in het Nederlands) naar registration@tic-conference.eu. Alle abstracts worden dubbelblind beoordeeld door de leden van de wetenschappelijke raad.

Kennisgeving van aanvaarding: 30 juni 2023.

Raadpleeg voor de aanmelding zonder bijdrage de conferentie website:
Conferentie website: www.tic-conference.eu
Contact e-mail: registration@tic-conference.eu

Na de betaling van het inschrijfgeld krijgt u toegang tot alle lezingen en presentaties van de TIC conferentie, de Nederlandstalige sessie alsook verfrissing tijdens de koffiepauzes. Aanmelding voor gekozen onderdelen van het programma is niet mogelijk. Kosten van de reis en het logement zijn voor eigen rekening.

Voor sprekers geldt regulier inschrijfgeld in de hoogte van 100,-€, voor deelnemers zonder bijdrage inschrijfgeld in de hoogte van 50,-EUR, online-deelnemers en studenten betalen geen inschrijfgeld (maar hebben ook geen toegang tot verfrissing tijdens de conferentie).

Wij verzoeken de deelnemers van de terminologische workshop om het workshop-registratieformulier via deze link in te vullen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNH8xfOiO_05p8hv-bt_PVqPfonChz872QfXgn2oGu-fDC6Q/viewform?usp=sf_link

Het inschrijfgeld wordt betaald op basis van instructies ontvangen via e-mail van de organisator door overmaking op de rekening van de organisator.

The language of the session is Dutch, and abstracts for the Dutch-language session must be submitted in Dutch.

The deadline for submission is 31 May 2023. Send your abstract (200 – 300 words in Dutch) to registration@tic-conference.eu All abstracts will be double-blind peer-reviewed by the members of the scientific board.

Notification of acceptance: 30 June 2023.

For registration without a presentation, please refer to the conference website:
Conference website: www.tic-conference.eu
Contact e-mail: registration@tic-conference.eu

After the payment of the registration fee you will have access to all lectures and presentations of the TIC conference, the Dutch-language session as well as refreshments during the coffee breaks. Registration for selected parts of the program is not possible. The costs of the trip and the accommodation are at your own expense.

For speakers, there is a regular registration fee of 100, -EUR, for participants without a presentation, the registration fee is 50, -EUR, and online participants and students do not pay registration fees (but also have no access to refreshments during the conference).

We ask the participants of the terminological workshop to complete the workshop registration form via this link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNH8xfOiO_05p8hv-bt_PVqPfonChz872QfXgn2oGu-fDC6Q/viewform?usp=sf_link

The registration fee is paid based on instructions received via e-mail from the organiser by bank transfer to the organiser’s account. 

Organisatiecomité

Organisation Committee

Benjamin Bossaert

Réka Eszenyi

Paola Gentile

Pavlína Knap-Dlouhá

Marketa Štefková

Katarzyna Tryczyńska

Michaela Zárecká

Benjamin Bossaert

Réka Eszenyi

Paola Gentile

Pavlína Knap-Dlouhá

Marketa Štefková

Katarzyna Tryczyńska

Michaela Zárecká

Wetenchappelijk comité

The Legal Committee

Réka Eszenyi

Paola Gentile

Pavlína Knap-Dlouhá

Frieda Steurs

Marketa Štefková

Katarzyna Tryczyńska

Muriel Waterlot

Réka Eszenyi

Paola Gentile

Pavlína Knap-Dlouhá

Frieda Steurs

Marketa Štefková

Katarzyna Tryczyńska

Muriel Waterlot

Featured Talks & Speakers

Anthony Pym

Paola Gentile

David Orrego-Carmona

Our Sponsors

If you’re interested in sponsoring TIC 2023, please contact us for more information. We’re on hand to create a package that meets your needs, so do not hesitate to get in touch at: registration@tic-conference.eu.

The conference is a partial output of the following grants:

VEGA 2/0092/23 Translation and Translating as a Part of the Slovak Cultural Space History and Present. Transformations of Form, Status and Functions: Texts, Personages, Institutions.

VEGA 1/0202/21: Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí (Reflection of Cognitive and Personality Traits in the Interpreting Performance of T&I Students and Professionals in Real and Virtual Environment).

VEGA 2/0009/23 Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach/Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation

Contact us

7 + 12 =