– Joel Snyder, PhD –

Rudolf Laban v úvode k druhému vydaniu svojej knihy The Mastery of Movement napísal: „To, čo sa skutočne deje v divadle, sa nedeje iba na pódiu alebo v hľadisku, ale v magickom prúde medzi oboma týmito pólmi.“ Účinkujúci na javisku podľa neho tvoria aktívny pól tohto magnetického obvodu [a] sú zodpovední za integritu významu: v predstavení, ktoré determinuje kvalitu „vzrušujúceho prúdu medzi pódiom a hľadiskom.“ Laban sa sústredí na schopnosť účinkujúceho komunikovať s publikom. Predpokladá sa, že publikum dokáže túto schopnosť a takýto typ komunikácie plne vnímať a prežívať. Ale čo ak je táto komunikácia prerušená nie pre neschopnosť účinkujúcich na javisku, ale preto, že ju diváci nedokážu plne vnímať? Ako môže napríklad nevidomý človek „vidieť“ predstavenie?

Tento workshop sa bude sústrediť nato, ako audiodeskripcia vylepšená o základy Labanovej analýzy pohybu (LMA) poskytuje nevidomým alebo slabozrakým osobám prístup k umeniu. Pracovníci opisujúci predstavenie sledujú, selektujú a následne stručne a jasne jazykovo vyjadrujú obraz, ktorý nie je časti populácie plne prístupný. Podľa najnovších odhadov Americkej nadácie pre nevidomých je viac ako dvadsaťjeden miliónov Američanov nevidomých alebo má aj napriek používaniu zrakovej pomôcky zhoršené videnie. 

Efektívna audiodeskripcia sa  riadi „štyrmi základnými princípmi“, ktoré vyvinul Dr. Snider:

  • SLEDOVANIE – Fotograf John Schaefer v knihe Seen/Unseen: A Guide to Active Seeing uvádza termín „vizuálna gramotnosť“. Scheafer poukazuje na potrebu „zvyšovania úrovne vášho vnímania, aby ste dokázali aktívne vnímať audiovizuálne prvky.“ Tí najlepší si skutočne všimnú všetky vizuálne elementy, ktoré tvoria predstavenie. 
  • EDITÁCIA – Pracovníci vykonávajúci audiodeskripciu musia z celej množiny vnemov vybrať to, čo je pre porozumenie predstavenia najdôležitejšie. Na selekciu majú často len pár sekúnd. 
  • JAZYK – Všetky vnemy dokážeme premeniť na slová – objektívne, živé, vychádzajúce z našej predstavivosti, slovné spojenia a metafory. Prečo použiť neutrálne „kráčať“, ak môžeme činnosť opísať živšie slovami ako „vykračovať si“, „prechádzať sa“, „hopsať“, „potkýnať sa“ alebo „ potĺkať sa“? Je Washingtonov pamätník vysoký 169 metrov, alebo je vysoký ako 50 slonov naukladaných na seba, či ako dve futbalové ihriská postavené do výšky? 
  • HLASOVÉ SCHOPNOSTI – Okrem verbálnych zručností si pracovník zlepšuje aj ústny prejav, interpretáciu a prácu s hlasom. Význam vytvárame výberom slov a spôsobom, akým ich vyslovujeme. 

V Spojených štátoch je až 70% nevidomých a slabozrakých osôb bez zamestnania. Lepší prístup ku kultúre im pomôže lepšie sa začleniť do spoločnosti, vďaka čomu sa aj ľahšie zamestnajú. 

BIOGRAFIA

Dr. Joel Snyder je jedným priekopníkom audiodeskcripcie, prekladu vizuálnych obrazov do živého jazyka, hlavne pre nevidomých a slabozrakých ľudí. Od roku 1981 predstavil techniky audiodeskripcie vo viac ako štyridsiatich štátoch a šesťdesiatich troch krajinách, a sprístupnil tak stovky predstavení, mediálnych projektov a múzeí. V roku 2014 Americká rada pre nevidomých publikovala knihu Dr. Snidera The Visual Made Verbal – A Comprehensive Training Manual and Guide to the History and Applications of Audio Description, ktorá je dostupná aj ako audiokniha a nahovoril ju samotný autor. Kniha je tiež dostupná v elektronickej podobe, v Braillovom písme, v angličtine, poľštine, ruštine a portugalčine. V roku 2021 vyjde španielsky preklad, preklady do gréčtiny a čínštiny sú naplánované na rok 2022. Bol členom poradnej komisie pre zdravotne znevýhodnených Federálnej komisie pre komunikáciu a momentálne je členom expertnej komisie akadémie ACVREP – Akadémia pre certifikáciu zrakovej rehabilitácie a vzdelávania odborníkov zaoberajúcej sa audiodeskripciou. Doktorát získal na Universitat Autonoma de Barcelona so zameraním na audio-vizuálny preklad/audiodeskripciu. Dr. Snider je prezidentom spoločnosti Audio Description Associates, LLC (audiodescribe.com) a zastáva funkciu zakladateľa/senior konzultanta v Audio Description Project Americkej rady pre nevidomých (www.acb.org/adp).