Hlavní rečníci

  • Anthony Pym
  • Paola Gentile
  • David Orrego-Carmona

Anthony Pym

Anthony Pym je emeritný profesor v odbore translatológia a interkultúrne štúdiá na Univerzite Rovira i Virgili v Španielsku, profesor v odbore translatológia na Univerzite v Melbourne v Austrálii a mimoriadny profesor na Univerzite v Stellenboschi v Južnej Afrike. V rokoch 2010 až 2015 bol členom Katalánskeho inštitútu pre výskum a pokročilé štúdiá, v rokoch 2008 až 2016 hosťujúcim výskumníkom na Middleburyskom inštitúte medzinárodných štúdií v Monterey, v roku 2015 hosťujúcim profesorom Waltera Benjamina na Univerzite vo Viedni a v rokoch 2010 až 2016 prezidentom Európskeho spoločenstva pre translatológiu (EST).

Paola Gentile

Paola Gentile je absolventka magisterského štúdia konferenčného tlmočenia a doktorandského štúdia prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite v Terste. Jej dizertačná práca Profesionálny status tlmočníka. Sociologické skúmanie tlmočníckej profesie skúmala, ako tlmočníci vnímajú svoj status. V prieskume získala 1693 odpovedí z celého sveta. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka v odbore holandčina na Univerzite v Terste. Pôsobila na výskumných pozíciách na Katolíckej univerzite v Leuven a na Univerzite v Tartu a nedávno bola vymenovaná za hosťujúcu výskumnú pracovníčku na univerzitách v Stellenboschi a Leidene. Pracovala na viacerých projektoch, medzi ktorými nájdeme napr.: Imagologický význam prekladateľskej politiky: (koordinátor: prof. Luc van Doorslaer) a DLIT: Holandská literatúra v preklade (koordinátor: prof. Herbert Van Uffelen). Zúčastnila sa na viacerých národných a medzinárodných konferenciách (v Belgicku, Holandsku, Nórsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Nemecku, Južnej Afrike, Fínsku, Estónsku, Veľkej Británii, Rakúsku a Dánsku) a bola pozvaná ako hosťujúca prednášajúca v Leuvene, Grazi, Štokholme, Tartu a Leidene.

David Orrego-Carmona

David Orrego-Carmona je odborný asistent v odbore prekladateľstve na Univerzite vo Warwicku. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia anglicko-francúzsko-španielskeho prekladu na Univerzite v Antioquii (Kolumbia) získal magisterský titul (2011) a doktorát (2015) v odbore prekladateľstvo a interkultúrne štúdiá na Univerzite Rovira i Virgili v Tarragone (Španielsko). Pred nástupom do Warwicku v roku 2022 bol David odborný asistent translatológie (2017 – 2022) a vedúci postgraduálneho štúdia translatológie (2020 – 2022) na Astonskej univerzite. Bol tiež postdoktorandským výskumným pracovníkom (2016) na Univerzite Slobodného štátu (Južná Afrika) a hosťujúcim lektorom na Varšavskej univerzite (apríl – júl 2022).

Naši sponzori

Ak si prajete finančne podporiť TIC 2023, kontaktujte nás a my vás budeme bližšie informovať. Sme vám k dispozícii, aby sme vytvorili balík, ktorý spĺňa vaše potreby. Neváhajte nám preto napísať na: registration@tic-conference.eu.

Konferencia je čiastkovým výstupom nasledujúcich grantov:

VEGA 2/0092/23 Translation and Translating as a Part of the Slovak Cultural Space History and Present. Transformations of Form, Status and Functions: Texts, Personages, Institutions.

VEGA 1/0202/21: Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí (Reflection of Cognitive and Personality Traits in the Interpreting Performance of T&I Students and Professionals in Real and Virtual Environment).

VEGA 2/0009/23 Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach/Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation

Kontaktujte nás

14 + 10 =