Anthony Pym

Anthony Pym je emeritný profesor v odbore translatológia a interkultúrne štúdiá na Univerzite Rovira i Virgili v Španielsku, profesor v odbore translatológia na Univerzite v Melbourne v Austrálii a mimoriadny profesor na Univerzite v Stellenboschi v Južnej Afrike. V rokoch 2010 až 2015 bol členom Katalánskeho inštitútu pre výskum a pokročilé štúdiá, v rokoch 2008 až 2016 hosťujúcim výskumníkom na Middleburyskom inštitúte medzinárodných štúdií v Monterey, v roku 2015 hosťujúcim profesorom Waltera Benjamina na Univerzite vo Viedni a v rokoch 2010 až 2016 prezidentom Európskeho spoločenstva pre translatológiu (EST).

Anthony bol jedným z prvých, ktorí sa pri skúmaní prekladu zamerali namiesto prekladov ako textov na prekladateľov ako takých. Vyslovil hypotézu, že prekladatelia môžu byť členmi profesionálnych interkultúr, pôsobiť v presahoch kultúr a že ich najvyšším etickým cieľom je podpora dlhodobej medzikultúrnej spolupráce. Zdôraznil, že hodnota prekladu spočíva v jeho prínose pre interkultúrne vzťahy a medzikultúrnu komunikáciu.

Jeho najnovší výskum sa zameriava na vytváranie dôvery prostredníctvom mnohých foriem prekladu, najmä v komunikácii v zdravotníctve.

Naši sponzori

Ak si prajete finančne podporiť TIC 2023, kontaktujte nás a my vás budeme bližšie informovať. Sme vám k dispozícii, aby sme vytvorili balík, ktorý spĺňa vaše potreby. Neváhajte nám preto napísať na: registration@tic-conference.eu.

Konferencia je čiastkovým výstupom nasledujúcich grantov:

VEGA 2/0092/23 Translation and Translating as a Part of the Slovak Cultural Space History and Present. Transformations of Form, Status and Functions: Texts, Personages, Institutions.

VEGA 1/0202/21: Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí (Reflection of Cognitive and Personality Traits in the Interpreting Performance of T&I Students and Professionals in Real and Virtual Environment).

VEGA 2/0009/23 Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach/Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation

Kontaktujte nás

2 + 9 =