Paola Gentile

Paola Gentile je absolventka magisterského štúdia konferenčného tlmočenia a doktorandského štúdia prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite v Terste. Jej dizertačná práca Profesionálny status tlmočníka. Sociologické skúmanie tlmočníckej profesie skúmala, ako tlmočníci vnímajú svoj status. V prieskume získala 1693 odpovedí z celého sveta. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka v odbore holandčina na Univerzite v Terste. Pôsobila na výskumných pozíciách na Katolíckej univerzite v Leuven a na Univerzite v Tartu a nedávno bola vymenovaná za hosťujúcu výskumnú pracovníčku na univerzitách v Stellenboschi a Leidene. Pracovala na viacerých projektoch, medzi ktorými nájdeme napr.: Imagologický význam prekladateľskej politiky: (koordinátor: prof. Luc van Doorslaer) a DLIT: Holandská literatúra v preklade (koordinátor: prof. Herbert Van Uffelen). Zúčastnila sa na viacerých národných a medzinárodných konferenciách (v Belgicku, Holandsku, Nórsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Nemecku, Južnej Afrike, Fínsku, Estónsku, Veľkej Británii, Rakúsku a Dánsku) a bola pozvaná ako hosťujúca prednášajúca v Leuvene, Grazi, Štokholme, Tartu a Leidene.
Je redaktorka časopisu Translation in Society (John Benjamins). Vo výskume sa zaoberá najmä recepciou holandskej literatúry v Taliansku, prekladateľskou politikou, imagológiou a sociológiou prekladu. Spolu s Jackom McMartinom je koordinátorka dvojročného výskumného projektu Kultúrna politika, medzinárodní vydavatelia a cirkulácia holandskej literatúry v preklade, ktorý financuje Holandská jazyková únia.

Naši sponzori

Ak si prajete finančne podporiť TIC 2023, kontaktujte nás a my vás budeme bližšie informovať. Sme vám k dispozícii, aby sme vytvorili balík, ktorý spĺňa vaše potreby. Neváhajte nám preto napísať na: registration@tic-conference.eu.

Konferencia je čiastkovým výstupom nasledujúcich grantov:

VEGA 2/0092/23 Translation and Translating as a Part of the Slovak Cultural Space History and Present. Transformations of Form, Status and Functions: Texts, Personages, Institutions.

VEGA 1/0202/21: Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí (Reflection of Cognitive and Personality Traits in the Interpreting Performance of T&I Students and Professionals in Real and Virtual Environment).

VEGA 2/0009/23 Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach/Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation

Kontaktujte nás

5 + 6 =