– Joss Moorkens – 

Workshop sa zameriava na etické problémy, ktoré musia riešiť účastníci zapojení do jednotlivých procesov v prekladateľskom priemysle. Povinnosti a priority týchto účastníkov sa môžu líšiť, pretože závisia od mnohých faktorov a do značnej miery ich ovplyvňuje aj globalizácia, ktorá je v podstate produktom prekladu. Globalizácia zásadne zmenila systém prekladateľskej práce a umožnila jej distribúciu v rámci rôznych sietí. Vzťahy medzi týmito sieťami majú primárne transakčný charakter a vzniká medzi nimi konkurencia na úrovni času, ceny aj kvality. Charakter týchto sietí a vzájomných vzťahov je veľmi dynamický, pretože technológie používané pri jednotlivých fázach procesu prekladu sa rýchlo vyvíjajú a menia. Workshop sa dotkne tém ako nerovný pomer síl, vlastníctvo zdrojov, odborná príprava, význam dôvery, ale aj environmentálna udržateľnosť a udržateľnosť zamestnania. Budeme sa však venovať aj novým etickým problémom súvisiacim napríklad s neurónovým strojovým prekladom a automatizáciou, monitorovaním na pracovisku a výzvam súvisiacim s crowdsourcingom.

Joss Moorkens je docentom a vedúcim magisterského študijného programu prekladateľstva v Škole aplikovaného jazyka a interkultúrnych štúdií na City University v Dubline. Škola taktiež spolupracuje s centrom ADAPT a Centrom pre preklad a textové štúdiá. Je autorom vyše päťdesiatich článkov v odborných časopisoch, knižných kapitol a konferenčných príspevkov na témy ako technológia prekladu, post-editovanie strojového prekladu, užívateľské hodnotenie strojového prekladu, neistota prekladu a etika prekladu. Spolu s profesorkou Dorothy Kennyovou je hlavným spolueditorom časopisu Translation Spaces a je aj spolueditorom knihy Translation Quality Assessment: From Principles to Practice, ktorú v roku 2018 vydalo vydavateľstvo Springer, a špeciálnych vydaní časopisov Machine Translation (2019) a Translation Spaces (2020). Spolu s prof. Tomášom Svobodom vedie technologickú pracovnú skupinu a je členom komisie European Masters in Translation Network ako aj členom vedeckej rady časopisu Specialized Translation