Edwin Gentzler

Edwin Gentzler sa vo svojom výskume zaoberá teóriou prekladu, umeleckým prekladom a teóriou postkolonializmu. Je autorom publikácií Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies (London: Routledge, 2017), Translation and Identity in the Americas (London: Routledge, 2008) a Contemporary Translation Theories (London: Routledge, 1993), ktorá vyšla v reedícii a revidovanom druhom vydaní (Clevedon: Multilingual Matters, 2001 a Shanghai Foreign Language Education Press, 2004). V spolupráci s Mariou Tymoczkovou pracoval ako editor antológie Translation and Power (Amherst: University of Massachusetts Press, 2002), obsahujúcej eseje mnohých uznávaných hostí, ktorí sa zúčastnili série podujatí Translation Center's International Visitors.

Spolu so Susan Bassnettovou pracoval ako editor "Topics in Translation", edície vydavateľstva Multilingual Matters, ďalej je členom výboru poradcov titulu Encyclopedia of Literary Translation vydavateľstva Fitzroy Dearborn v Anglicku a tiež poradného výboru niekoľkých periodík, vrátane Cadernos de Tradução, Across, Metamorphoses, Journal of Chinese Translation Studies, a Massachusetts Review. Prednáša o problematike translatologických teórií a kultúry aj v zahraničí (Čína, Mexiko, Anglicko, Taliansko, Rakúsko, Írsko, Španielsko, Argentína, Peru a Brazília). Udelili mu medzinárodný grant na prepojenie výskumu v oblasti občianstva a identity cez Five College Canadian Studies Program a univerzitu Concordia v Montreale vo výške 5 000 USD. Bol aj riešiteľom trojročného grantového projektu vo výške 255 000 USD prideleného súdom prvého stupňa štátu Massachusetts na vývoj certifikovaných skúšok a poskytovanie školenia pre súdnych tlmočníkov.

 

Andrew Chesterman

Andrew Chesterman sa narodil v Anglicku, ale od roku 1968 žije vo Fínsku. Pôsobil najmä na Helsinskej univerzite, kde vyučoval anglický jazyk a teóriu prekladu. V roku 2010 odišiel z funkcie profesora viacjazyčnej komunikácie, no naďalej sa aktívne venuje oblasti prekladateľského štúdia, posudkovej činnosti, publikuje a príležitostne prednáša. Medzi jeho hlavné vedecké záujmy patria kontrastívna analýza, teória prekladu, prekladateľské normy, univerzálie a etika a metodológia výskumu. V roku 1999 pôsobil ako profesor v Stredisku pre prekladateľské štúdium (CETRA) na Katolíckej univerzite v Leuvene a je držiteľom čestného doktorátu z Kodaňskej obchodnej školy.

Je autorom nasledovných publikácií: On Definiteness (1991, CUP); Memes of Translation (1997, Benjamins; revidovaná edícia 2016); Contrastive Functional Analysis (1998, Benjamins). So spoluautorkou Emmou Wagnerovou vydal publikáciu Can Theory Help Translators? A Dialogue between the Ivory Tower and the Wordface (2002, St. Jerome Publishing) a s Jenny Williamsovou: The Map. A Beginners’ Guide to Doing Research in Translation Studies (2002, St. Jerome Publishing). Výber jeho prác bol vydaný pod názvom Reflections on Translation Theory. Selected papers 1993–2014 (2017, Benjamins).

 

 

 

Daniel Gile

Daniel Gile pôvodne vyštudoval matematiku, neskôr ukončil doktorandské štúdium japončiny (1984) a lingvistiky (1989). Vo svojom výskume sa venuje problematike transferu informácií pri simultánnom tlmočení, didaktike tlmočenia a prekladu a kognitívnym procesom prebiehajúcim v konferenčnom tlmočení. Počas kariéry vydal viac než 250 článkov, medzi jeho najuznávanejšie práce patrí dielo Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training (1995). Medzi jeho najznámejšie teórie patria model kapacitných nárokov a gravitačný model v tlmočení. Pôsobil ako univerzitný profesor na viacerých univerzitách vo Francúzsku a v Belgicku, momentálne zastáva funkciu emeritného profesora na Université Sorbonne Nouvelle v Paríži. Šesť rokov viedol spolok European Society for Translation Studies, kde je stále členom poradného výboru. Získal titul čestného profesora na Šanghajskej univerzite medzinárodných štúdií, bol hosťujúcim profesorom na Guangdongskej univerzite zahraničných štúdií (2008-2011) a čestným členom Japonskej asociácie pre prekladateľstvo a tlmočníctvo. Je šéfredaktorom CIRIN Bulletin, redaktorom periodika Interpreting, členom redakčnej rady periodika Target (vydavateľstvo John Benjamins) a figuruje vo viacerých redakčných radách ďalších translatologických periodík. Popri akademickej kariére sa aktívne venuje prekladu vedeckých a technických textov a konferenčnému tlmočeniu.